Pełna księgowość


W myśl ustawy o rachunkowości, do prowadzenia ksiąg handlowych są zobowiązane przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód z działalności przekraczający 1 200 000 EUR.

Księgi Handlowe są również obowiązkowe dla:

  • spółek osobowych prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo- akcyjna),
  • spółek kapitałowych (spółka akcyjna, spółka z o.o.),
  • spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizyczych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 EUR.

W skład usługi wchodzi m.in.:

  • zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych (głównej i pomocniczych),
  • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencja wyposażenia,
  • ewidencja podatku od towarów i usług,
  • deklaracje oraz zeznania podatkowe,
  • sprawozdania finansowe,
  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji do ZUS.

Zapraszamy do współpracy.